Technik elektroenergetyk transportu szynowego


1. Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Organizuje pracę przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podsieci trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Organizuje stanowiska pracy do wykonywania i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej.

Diagnozuje urządzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzań zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw.

Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podsieci trakcyjnych.

Montuje i demontuje aparaturę poszczególnych obwodów elektrycznych taboru.

Dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną i sterującą.

Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji oraz napraw maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych.

Sprawdza obwody główne, pomocnicze i sterujące taboru kolejowego oraz usuwa występujące w nich usterki.

Ocenia stan baterii akumulatorów, nastawia wartości prądu ładowania oraz reguluje pracę regulatora napięcia.

Sprawdza działanie poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym zarówno przy przyjęciu jak i w trakcie jazdy.

Ocenia stan techniczny urządzeń i aparatów  elektrycznych pojazdów szynowych, linii zasilających oraz podstacji trakcyjnych.

Posługuje się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami, przyrządami kontrolno-pomiarowymi oraz komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

Sporządza dyspozycje pisemne do wykonywania robót i utrzymania zasilania elektroenergetycznego i elektrycznego.

Odpowiada za zabezpieczenie stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2. Zadania zawodowe:

  • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych;
  • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych;
  • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego;
  • wykonywania napraw środków transportu szynowego;
  • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.