„Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”


      „PASUSZ” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Celem głównym Projektu jest:

– dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
– wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

W ramach projektu uczniowie technikum będą mogli uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach z doradcą zawodowym, kursach kwalifikacyjnych oraz płatnych stażach w zakładach pracy.

Rekrutacja Uczestników odbywać się będzie w terminie od 3 do 28 września 2018 r.

 

Formularz zgłoszeniowy należy składać osobiście w Biurze Projektu tj. w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, II piętro, pokój nr 33. w godzinach jego pracy:

– poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30,
– wtorek od 7:30 do 17:00,
– piątek od 7:30 do 14:00.

Za termin wpływu uznaje się datę i godzinę wpływu do Biura Projektu.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi możliwe jest złożenie formularza przez pełnomocnika lub listownie za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” na adres Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry (za termin wpływu uznaje się datę i godzinę wpływu do kancelarii).

Kandydat chcący wziąć udział w procesie rekrutacyjnym składa we wskazanym wyżej terminie komplet dokumentów obejmujący formularz zgłoszeniowy, (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z Ankietą rekrutacyjną (stanowiącą załącznik nr 3).

Bliższe informacje o procesie rekrutacyjnym zawarte są w załączonym Regulaminie REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW W PROJEKCIE pt. „POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ” wraz z załącznikami.

 

Ponadto informacji w sprawie procesu rekrutacyjnego udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju pod numerem telefonu:

32 381 84 71
32 381 84 75
32 381 87 65
32 381 87 63


Dokumenty:

Regulamin Projektu

Wzór Formularza Zgłoszeniowego

Wzór Ankiety Rekrutacyjnej